تبسم خورشید

آموزش ابتدایی.علمی.آموزشی.فرهنگی

نام درس : ریاضیات ، پایه ششم  - موضوع :  آموزش روش اندازه گیری زاویه – تاریخ :   

هدف کلی : آشنایی دانش آموزان با روش اندازه گیری زاویه

روش آموزش : سبک دست ورزی ، کلامی جهت یادگیری دانش آموزان ، بهره گیری از روش نمایشی و توضیحی

ابزارهای آموزشی : کاغذ ، نقاله ، میله های تاشونده ، تابلو وماژیک

رفتارهای ورودی : دانش آموزان با مفاهیم زیر آشنا می باشند :

زاویه رابه عنوان سطح می شناسند ، انواع زاویه را می شناسند ، انواع زاویه هارا رسم می کنند .

ارزشیابی تشخیصی :             زاویه را بین دو نیم خط با مبدا مشترک نشان دهید .

با استفاده از میله های تاشونده انواع زاویه ها رانشان دهید . چند زاویه ی مختلف درتابلو رسم کنید .

ایجاد انگیزه : ساختن زاویه هایی با اندازه های مختلف توسط گروه ها با استفاده از کاغذ به صورت بازی ومقایسه ی آنها با همدیگر

ارئه ی درس جدید

دانش آموزان درمورد زاویه هایی که درست کرده اند توضیح داده ، نتایجی از مراحل مقایسه ی زاویه ها رابیان می کنند .

بچه ها برای این که اندازه گیری زاویه ها دقیق واستاندارد باشند بهتر است ازنقاله استفاده کنیم . این کاررا درسه مرحله انجام می دهیم :   -  مرکزنقاله راروی راسی که می خواهیم آن رااندازه بگیریم قرارمی دهیم  .

-        قسمت خطی نقاله روی یکی ازاضلاع زاویه قرارگیرد

-         عددی که ضلع دیگرزاویه روی آن قرارمی گیرد اندازه ی زاویه می باشد .

حالا درگروه خود چند زاویه کشیده وآنها را با نقاله اندازه بگیرید. کار های خودرا به گروه های دیگر نشان دهید .

دراطراف خود زوایایی را پیدا کرده واندازه بگیرید .مراحل کار خود را توضیح دهید . تمرین های کتاب را باهم حل می کنیم .  تعیین تکلیف :  چند شکل ، سه ضلعی ، چهارضلعی ، پنج ضلعی ، شش ضلعی رسم کرده ومجموع زوایای آنها را با هم مقایسه کنید . (به کارگیری آموخته ها درشرایط کاربردی روزمره)